Versterkingskrant op de deurmat!Op donderdag 8 oktober valt bij huurders in het aardbevingsgebied de versterkingskrant ‘Woonkracht’ op de deurmat. In deze gezamenlijke uitgave van de Groningse Kr8-corporaties en de HPAG (Huurdersplatform Aardbevingen Groningen) staan verhalen van huurders en woningcorporaties over de vanwege veiligheid noodzakelijke versterkingsoperatie.

Zekerheden
Vanwege de aardbevingen zijn bij de verschillende corporaties doorlopend projecten in voorbereiding en uitvoering. Dit zijn ingrijpende processen, die veel impact hebben op huurders. De Kr8-corporaties maken samen een vuist om de versterking in de regio zo goed mogelijk uit te voeren. Iedere huurder moet veilig en prettig kunnen wonen en heeft recht op een vergoeding en gelijkwaardige behandeling. Daarom hebben de Kr8-corporaties met elkaar en met de huurders (verenigd in de HPAG) zekerheden afgesproken die ze aan huurders willen bieden bij sloop en nieuwbouw vanwege aardbevingen.

Resultaat
De Kr8-corporaties zoeken naar de beste manier om samen met huurders de versterking aan te pakken. Dit heeft veel tijd gekost en nog steeds is het tempo in de versterking langzaam en gaat het contact met de huurders niet altijd goed. Maar gelukkig kunnen we nu ook voorbeelden laten zien waar de samenwerking beter gaat. Die verhalen delen we graag met onze huurders in deze krant.

Door samenwerking bereiken we meer
Vorige week bereikten de Kr8-corporaties overeenstemming met het Rijk om vergoedingen voor en compensatie van huurders en particuliere eigenaren in de versterkingsoperatie gelijk te trekken. Ook hieruit blijkt dat de samenwerking tussen de Kr8-corporaties loont.

Kr8-corporaties
De versterkingskrant ‘Woonkracht’ is samen gemaakt met de HPAG en 7 andere corporaties waar wij mee samenwerken in de Kr8: Acantus, De Delthe, Groninger Huis, Lefier, Wierden en Borgen, Woongroep Marenland, Woonzorg Nederland.

De versterkingskrant ‘Woonkracht’


Compensatie huurders aardbevingsgebiedDe acht woningcorporaties (KR8-corporaties), de Nationaal Coördinator Groningen en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben een akkoord gesloten om vergoedingen voor huurders en particuliere eigenaren in de versterkingsoperatie gelijk te trekken. Daarnaast kan een bepaalde groep huurders een beroep doen op de ‘regeling tegemoetkoming huurders’ vanaf 1 november. De regeling compenseert huurders die tussen 1 oktober 2015 en 31 oktober 2020 gebruikmaakten van een wisselwoning van hun woningcorporatie of uiterlijk op 31 oktober 2020 een wisselwoning van de woningcorporatie zijn gaan bewonen en deze op 1 november 2020 nog bewonen.
Huurders en particuliere woningeigenaren hebben recht op dezelfde vergoedingen in de versterkingsopgave. De afspraken zijn vastgelegd in het akkoord ‘gelijktrekken vergoedingen huurders en particuliere eigenaren’. Laura Broekhuizen, directeur-bestuurder van woonstichting Groninger Huis en woordvoerder namens de 8 samenwerkende woningcorporaties in het aardbevingsgebied: “We hebben ons hier als Groningse woningcorporaties in aardbevingsgebied hard voor gemaakt en zijn blij dat onze huurders nu krijgen waar ze recht op hebben. Op 1 oktober 2020 is daarvoor de handtekening gezet.”

Welke huurder valt onder welke regeling?

Huurders die in de periode van 1 oktober 2015 en 31 oktober 2020 tijdelijk in een wisselwoning woonden:

 • De huurder heeft recht op de tegemoetkomingsregeling: een basisbedrag van € 500,- voor kosten die niet meer te achterhalen zijn zoals de zelf aangebrachte voorzieningen en een vergoeding van € 45,- per week voor nutsvoorziening en internet, voor iedere week dat hij/zij in een wisselwoning van de woningcorporatie heeft gewoond.
 • Huurders kunnen tussen 1 november 2020 en 31 januari 2021 een aanvraag indienen via de website van Nationaal Coördinator Groningen (NCG).
 • Voor vragen over deze regeling kunnen huurders contact opnemen met NCG via tegemoetkominghuurders@nationaalcoordinatorgroningen.nl

Huurders die voor 31 oktober 2020 verhuizen naar een wisselwoning en daar op 1 november nog steeds wonen:

 • De huurder heeft recht op de tegemoetkomingsregeling: een basisbedrag van €500,- voor kosten die niet meer te achterhalen zijn zoals de zelf aangebrachte voorzieningen en een vergoeding van € 45,- per week voor nutsvoorziening en internet, voor iedere week dat hij/zij in een wisselwoning van de woningcorporatie heeft gewoond.
 • Huurders kunnen tussen 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 een aanvraag indienen via de website van Nationaal Coördinator Groningen (NCG).
 • Voor vragen over deze regeling kunnen huurders contact opnemen met NCG via tegemoetkominghuurders@nationaalcoordinatorgroningen.nl

Huurders die na 1 november 2020 verhuizen naar een wisselwoning of naar een nieuwe versterkte woning:
Dan zijn de afspraken ‘gelijktrekken van vergoedingen van huurders en particuliere eigenaren’ van toepassing:

 • De huurder betaalt voor de wisselwoning dezelfde huurprijs als voor de oude woning.
  Huurlastenneutraliteit wordt gewaarborgd bij betrekking van een wisselwoning.
 • In de wisselwoning krijgen huurders nutsvoorzieningen vergoed en wordt een vergoeding voor internet geboden;
  Nutsvoorzieningen in de wisselwoning worden bekostigd voor huurders mits van deze voorziening geen buitensporig gebruik wordt gemaakt. Tevens krijgen huurders bij betrekking van een wisselwoning een tegemoetkoming voor internet van € 35 per maand. Hoe de nutsvoorzieningen worden bekostigd en de vergoeding wordt uitgekeerd wordt zo snel mogelijk duidelijkheid gegeven.
 • Zelf aangebrachte voorzieningen in en rond de woning van de huurder worden op dezelfde manier vergoed als bij particuliere eigenaren;
  NCG verzorgt op dezelfde wijze als bij de particuliere eigenaar een opname van de huurwoning om zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) in kaart te brengen. Wanneer een ZAV een basisonderdeel vervangt of aanvullend is op de basisonderdelen ontvangt de huurder hier een vergoeding voor volgens de standaarden die ook bij particuliere eigenaren worden gehanteerd.
 • Huurders krijgen de mogelijkheid om zelf vervangende tijdelijke huisvesting te regelen;
  Hier krijgen zij per maand een vergoeding van € 1400 voor waaruit alle kosten (inclusief nutsvoorzieningen en internet) dienen te worden gedekt. Indien huurders kiezen voor deze zelf-regelenoptie kunnen zij geen aanspraak maken op een wisselwoning die aangeboden wordt door de woningcorporatie of NCG. Huurders dienen zelf na te gaan wat de financiële en fiscale gevolgen zijn voor hun eigen situatie.
 • Verhuiskosten naar en van de wisselwoning of van de oude naar de nieuwe woning worden vergoed;
  De verhuiskosten van zowel de oude woning naar de wisselwoning als van de wisselwoning naar de nieuwe woning worden gedekt. Ook bij een verhuizing van een oude woning naar een nieuwe woning worden de verhuiskosten gedekt. Indien opslag van de inboedel nodig is omdat de wisselwoning gemeubileerd is worden ook deze kosten gedekt.

Deze afspraken gaan op 1 november 2020 van kracht. Deze vergoedingen komen bovenop de reguliere vergoeding zoals die in het sociaal plan staan van de woningcorporatie. NCG en corporaties gebruiken de periode tot 1 november 2020 om de afspraken uit te werken. Vanaf 1 november 2020 is helder hoe huurders aanspraak kunnen maken op de vergoedingen.

Het akkoord om vergoedingen voor huurders en particuliere eigenaren in de versterkingsoperatie die nodig is vanuit veiligheidsoverwegingen zoveel als mogelijk gelijk te trekken is tot stand gekomen in overleg tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nationaal Coördinator Groningen en de acht samenwerkende woningcorporaties in het aardbevingsgebied (Acantus, De Delthe, Groninger Huis, Lefier, Stichting Uithuizer Woningbouw, Wierden en Borgen, Woongroep Marenland en stichting Woonzorg Nederland) en in afstemming met HPAG.

Kamerbrief en Staatscourant Tegemoetkoming huurders


Persbericht de Delthe en SUWWoningstichting De Delthe en collega-corporatie Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) vinden dit een goed moment om te onderzoeken of beide woningcorporaties zelfstandig kunnen blijven voortbestaan of dat zij de samenwerking moeten zoeken. 

Persbericht de Delthe en SUW


Nieuwsbrief voorjaar 2020Via onderstaande link kunt u hier de nieuwsbrief van voorjaar 2020 downloaden. Hierin komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Nieuw beleidsplan SUW
 • Wat moet u doen als de stroom uitvalt in huis?
 • De viering van 100 jaar SUW
 • Wilt u de leefbaarheid van uw omgeving verbeteren?
 • Tijd voor de tuin!

Nieuwsbrief voorjaar 2020


SUW en hoe wij omgaan met het Coronavirus?Om te voorkomen dat het coranavirus zich verder verspreidt zijn er drastische maatregelen genomen. Het RIVM geeft adviezen. Wij volgen deze richtlijnen. Dit betekent:

 • Onze medewerkers geven geen hand en houden afstand. 
 • We nemen extra hygiënemaatregelen

Ook voor onze dienstverlening betekent dit het nodige. Hieronder staan de praktische maatregelen:

Wilt u langskomen op kantoor?

 • Het kantoor is gesloten voor bezoek.
 • Wij staan u telefonisch te woord.

Heeft u een reparatieverzoek ? 

 • Alleen de hoogstnoodzakelijke reparaties worden nu uitgevoerd
 • Heeft u griepverschijnselen, geef dat door. Dan zullen dan bekijken hoe we deze reparatie kunnen uitvoeren
 • Ook wij zullen bij spoedreparaties vragen of u griepverschijnselen heeft
 • Andere afspraken zullen te zijner tijd worden ingepland. Hierover zullen wij contact met u opnemen. Dit is afhankelijk van de landelijke richtlijnen
 • Bij de uitvoering van de werkzaamheden is het sowieso goed om afstand te nemen en de nodige hygiënemaatregelen te treffen.

Verhuur van woningen

 • De verhuur van woningen gaat beperkt door. Wel zal dit op aangepaste wijze plaatsvinden.

Houdt rekening met elkaar

Juist in deze tijd waarin we met elkaar de schouders eronder moeten zetten, zouden we nu al willen zeggen: zie naar elkaar om!

Daarnaast nog een aantal adviezen van praktische aard:

 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Was uw handen regelmatig
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Houd afstand

Prestatieafspraken gemeente Het Hogeland, corporaties en huurdersorganisaties voor 2020-2023Op de ochtend van 5 december 2019 zijn de nieuwe prestatieafspraken voor de volkshuisvesting 2020-2023 in gemeente Het Hogeland ondertekend. Deze afspraken hebben als doel om tot een betaalbare, duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad en vitale dorpen te komen.

De partijen maakten afspraken rondom meerdere thema’s, waaronder: betaalbaarheid en beschikbaarheid van de sociale huurvoorraad, duurzaamheid, veilig wonen, huisvesting voor specifieke doelgroepen en leefbaarheid. Speerpunten voor 2020 zijn: uitvoering van de afgesproken nieuwbouw, verduurzaming van de bestaande woningen, en inzet op betaalbaarheid van het wonen.
Ook het faciliteren van bewoners om prettig in de eigen woning en woonomgeving te kunnen blijven wonen vinden we belangrijk. Als onderdeel van de gemeentelijke campagne Mijn Huis op Maat kijken de partijen hoe we het langer zelfstandig thuis kunnen faciliteren.

Alle betrokken partijen ondertekenden de afspraken. Deze partijen zijn; de woningcorporaties De Delthe, Woongroep Marenland, SUW, Woonzorg Nederland en Wierden en Borgen en hun huurdersorganisaties: huurdersorganisatie Uithuizen, huurdersvereniging De Delthe, huurdersvereniging De Maren, huurdersvereniging De Huurder, Stichting huurdersplatform Bedum-Ten Boer, huurdersvereniging De Marne De Terpen en gemeente Het Hogeland.
Gemeente Het Hogeland is trots op de samenwerking die de komende jaren wordt voortgezet.

Prestatieafspraken gemeente het Hogeland 2020 – 2023
Addendum bij prestatieafspraken 2021


Nieuwsbrief november 2019Via onderstaande link kunt u hier de nieuwsbrief van november 2019 downloaden. Hierin komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • SUW neemt woningen over van Mooiland
 • De klantvisie van de SUW
 • SUW heeft ook woningen voor jongeren
 • Kiona Stel, dorpencoördinator van gemeente Het Hogeland
 • Jack Kamp, voormalig hoofd technische dienst van de SUW

Nieuwsbrief november 2019


Zekerheden huurders in aardbevingsgebiedDit document betreft een negental zekerheden die de zogenoemde Kr8 corporaties: Acantus, Lefier, De Delthe, Marenland, Wierden & Borgen, Stichting Uithuizer Woningbouw, Woonzorg en Groninger Huis aan huurders in het aardbevingsgebied willen bieden bij sloop en nieuwbouw door de aardbevingsproblematiek in het aardbevingsgebied.

Zekerheden huurders in aardbevingsgebied


Project MaarwegArtist impressions en plattegrond van project Maarweg gepresenteerd op de inloopmiddag.