Nieuwsbrief voorjaar 2021Via onderstaande link kunt u hier de nieuwsbrief van voorjaar 2021 downloaden. Hierin komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Voeg- en schilderwerk in vele straten
 • 30 duurzame en aardbevingsbestendige woningen voor SUW-huurders
 • Nieuwbouw en een andere gebiedsindeling
 • Veilige, comfortabele en duurzame woningen voor huurders
 • De mogelijke fusie van de SUW en De Delthe

Nieuwsbrief voorjaar 2021


Kr8 corporaties reageren verbaasd op uitspraken NAMNAM-directeur Atema heeft in de NRC van vrijdag 7 mei 2021 gezegd dat slechts vijftig in plaats van circa 26.000 huizen in het Groningse aardbevingsgebied moeten worden versterkt. De Kr8-corporaties hebben bij monde van Anita Tijsma (voorzitter van de Kr8) verbaasd gereageerd op deze uitspraak:

“Deze uitspraak van de heer Atema is voorbarig. Pas na inspectie en beoordeling van de woning, blijkt of versterking nodig is. Wij willen dat de overheid zich houdt aan de afspraken die ze hierover ook recentelijk nog met ons en onze huurders heeft gemaakt. Ik vind het onbegrijpelijk dat de NAM, die zich heeft teruggetrokken uit de versterkingsoperatie, dit soort uitspraken doet. Dit schaadt het vertrouwen en zorgt voor nieuwe onrust en onzekerheid voor de huurders van corporatiewoningen in het aardbevingsgebied. De corporaties bezitten ca. 25% van de woningen in het aardbevingsgebied”.

Over de Kr8
Kr8 bestaat uit 8 corporaties in de kern van het aardbevingsgebied: Acantus, Woningstichting De Delthe, Woonstichting Groninger Huis, Lefier, Woongroep Marenland, Stichting Uithuizer Woningbouw, Woonstichting Wierden en Borgen en Woonzorg Nederland. De Kr8-woningcorporaties zetten zich in voor het perspectief van huurders in het kerngebied van de aardbevingen in Groningen.


Nieuwsbrief november 2020Via onderstaande link kunt u hier de nieuwsbrief van november 2020 downloaden. Hierin komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • SUW en De Delthe onderzoeken fusie
 • Onze klantvisie en strategie
 • Buurtbemiddeling helpt mensen samen een oplossing te vinden
 • Compensatie voor huurders in het aardbevingsgebied
 • Rizoem helpt Hogelandster woningcorporaties bij versterkings- en nieuwbouwopgave

Nieuwsbrief november 2020


Compensatie voor huurders in het aardbevingsgebiedHelaas is er nog geen definitieve duidelijkheid over de uitvoering van deze regeling. En dus weten wij nog niet wie aanspraak kan maken op een vergoeding en hoe deze aangevraagd kan worden. Zodra hier duidelijkheid op komt zult u dat hier terugvinden. Excuses voor de onduidelijkheid.


Versterkingskrant op de deurmat!Op donderdag 8 oktober valt bij huurders in het aardbevingsgebied de versterkingskrant ‘Woonkracht’ op de deurmat. In deze gezamenlijke uitgave van de Groningse Kr8-corporaties en de HPAG (Huurdersplatform Aardbevingen Groningen) staan verhalen van huurders en woningcorporaties over de vanwege veiligheid noodzakelijke versterkingsoperatie.

Zekerheden
Vanwege de aardbevingen zijn bij de verschillende corporaties doorlopend projecten in voorbereiding en uitvoering. Dit zijn ingrijpende processen, die veel impact hebben op huurders. De Kr8-corporaties maken samen een vuist om de versterking in de regio zo goed mogelijk uit te voeren. Iedere huurder moet veilig en prettig kunnen wonen en heeft recht op een vergoeding en gelijkwaardige behandeling. Daarom hebben de Kr8-corporaties met elkaar en met de huurders (verenigd in de HPAG) zekerheden afgesproken die ze aan huurders willen bieden bij sloop en nieuwbouw vanwege aardbevingen.

Resultaat
De Kr8-corporaties zoeken naar de beste manier om samen met huurders de versterking aan te pakken. Dit heeft veel tijd gekost en nog steeds is het tempo in de versterking langzaam en gaat het contact met de huurders niet altijd goed. Maar gelukkig kunnen we nu ook voorbeelden laten zien waar de samenwerking beter gaat. Die verhalen delen we graag met onze huurders in deze krant.

Door samenwerking bereiken we meer
Vorige week bereikten de Kr8-corporaties overeenstemming met het Rijk om vergoedingen voor en compensatie van huurders en particuliere eigenaren in de versterkingsoperatie gelijk te trekken. Ook hieruit blijkt dat de samenwerking tussen de Kr8-corporaties loont.

Kr8-corporaties
De versterkingskrant ‘Woonkracht’ is samen gemaakt met de HPAG en 7 andere corporaties waar wij mee samenwerken in de Kr8: Acantus, De Delthe, Groninger Huis, Lefier, Wierden en Borgen, Woongroep Marenland, Woonzorg Nederland.

De versterkingskrant ‘Woonkracht’


Compensatie huurders aardbevingsgebiedDe acht woningcorporaties (KR8-corporaties), de Nationaal Coördinator Groningen en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben een akkoord gesloten om vergoedingen voor huurders en particuliere eigenaren in de versterkingsoperatie gelijk te trekken. Daarnaast kan een bepaalde groep huurders een beroep doen op de ‘regeling tegemoetkoming huurders’ vanaf 1 november. De regeling compenseert huurders die tussen 1 oktober 2015 en 31 oktober 2020 gebruikmaakten van een wisselwoning van hun woningcorporatie of uiterlijk op 31 oktober 2020 een wisselwoning van de woningcorporatie zijn gaan bewonen en deze op 1 november 2020 nog bewonen.
Huurders en particuliere woningeigenaren hebben recht op dezelfde vergoedingen in de versterkingsopgave. De afspraken zijn vastgelegd in het akkoord ‘gelijktrekken vergoedingen huurders en particuliere eigenaren’. Laura Broekhuizen, directeur-bestuurder van woonstichting Groninger Huis en woordvoerder namens de 8 samenwerkende woningcorporaties in het aardbevingsgebied: “We hebben ons hier als Groningse woningcorporaties in aardbevingsgebied hard voor gemaakt en zijn blij dat onze huurders nu krijgen waar ze recht op hebben. Op 1 oktober 2020 is daarvoor de handtekening gezet.”

Welke huurder valt onder welke regeling?

Huurders die in de periode van 1 oktober 2015 en 31 oktober 2020 tijdelijk in een wisselwoning woonden:

 • De huurder heeft recht op de tegemoetkomingsregeling: een basisbedrag van € 500,- voor kosten die niet meer te achterhalen zijn zoals de zelf aangebrachte voorzieningen en een vergoeding van € 45,- per week voor nutsvoorziening en internet, voor iedere week dat hij/zij in een wisselwoning van de woningcorporatie heeft gewoond.
 • Huurders kunnen tussen 1 november 2020 en 31 januari 2021 een aanvraag indienen via de website van Nationaal Coördinator Groningen (NCG).
 • Voor vragen over deze regeling kunnen huurders contact opnemen met NCG via tegemoetkominghuurders@nationaalcoordinatorgroningen.nl

Huurders die voor 31 oktober 2020 verhuizen naar een wisselwoning en daar op 1 november nog steeds wonen:

 • De huurder heeft recht op de tegemoetkomingsregeling: een basisbedrag van €500,- voor kosten die niet meer te achterhalen zijn zoals de zelf aangebrachte voorzieningen en een vergoeding van € 45,- per week voor nutsvoorziening en internet, voor iedere week dat hij/zij in een wisselwoning van de woningcorporatie heeft gewoond.
 • Huurders kunnen tussen 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 een aanvraag indienen via de website van Nationaal Coördinator Groningen (NCG).
 • Voor vragen over deze regeling kunnen huurders contact opnemen met NCG via tegemoetkominghuurders@nationaalcoordinatorgroningen.nl

Huurders die na 1 november 2020 verhuizen naar een wisselwoning of naar een nieuwe versterkte woning:
Dan zijn de afspraken ‘gelijktrekken van vergoedingen van huurders en particuliere eigenaren’ van toepassing:

 • De huurder betaalt voor de wisselwoning dezelfde huurprijs als voor de oude woning.
  Huurlastenneutraliteit wordt gewaarborgd bij betrekking van een wisselwoning.
 • In de wisselwoning krijgen huurders nutsvoorzieningen vergoed en wordt een vergoeding voor internet geboden;
  Nutsvoorzieningen in de wisselwoning worden bekostigd voor huurders mits van deze voorziening geen buitensporig gebruik wordt gemaakt. Tevens krijgen huurders bij betrekking van een wisselwoning een tegemoetkoming voor internet van € 35 per maand. Hoe de nutsvoorzieningen worden bekostigd en de vergoeding wordt uitgekeerd wordt zo snel mogelijk duidelijkheid gegeven.
 • Zelf aangebrachte voorzieningen in en rond de woning van de huurder worden op dezelfde manier vergoed als bij particuliere eigenaren;
  NCG verzorgt op dezelfde wijze als bij de particuliere eigenaar een opname van de huurwoning om zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) in kaart te brengen. Wanneer een ZAV een basisonderdeel vervangt of aanvullend is op de basisonderdelen ontvangt de huurder hier een vergoeding voor volgens de standaarden die ook bij particuliere eigenaren worden gehanteerd.
 • Huurders krijgen de mogelijkheid om zelf vervangende tijdelijke huisvesting te regelen;
  Hier krijgen zij per maand een vergoeding van € 1400 voor waaruit alle kosten (inclusief nutsvoorzieningen en internet) dienen te worden gedekt. Indien huurders kiezen voor deze zelf-regelenoptie kunnen zij geen aanspraak maken op een wisselwoning die aangeboden wordt door de woningcorporatie of NCG. Huurders dienen zelf na te gaan wat de financiële en fiscale gevolgen zijn voor hun eigen situatie.
 • Verhuiskosten naar en van de wisselwoning of van de oude naar de nieuwe woning worden vergoed;
  De verhuiskosten van zowel de oude woning naar de wisselwoning als van de wisselwoning naar de nieuwe woning worden gedekt. Ook bij een verhuizing van een oude woning naar een nieuwe woning worden de verhuiskosten gedekt. Indien opslag van de inboedel nodig is omdat de wisselwoning gemeubileerd is worden ook deze kosten gedekt.

Deze afspraken gaan op 1 november 2020 van kracht. Deze vergoedingen komen bovenop de reguliere vergoeding zoals die in het sociaal plan staan van de woningcorporatie. NCG en corporaties gebruiken de periode tot 1 november 2020 om de afspraken uit te werken. Vanaf 1 november 2020 is helder hoe huurders aanspraak kunnen maken op de vergoedingen.

Het akkoord om vergoedingen voor huurders en particuliere eigenaren in de versterkingsoperatie die nodig is vanuit veiligheidsoverwegingen zoveel als mogelijk gelijk te trekken is tot stand gekomen in overleg tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nationaal Coördinator Groningen en de acht samenwerkende woningcorporaties in het aardbevingsgebied (Acantus, De Delthe, Groninger Huis, Lefier, Stichting Uithuizer Woningbouw, Wierden en Borgen, Woongroep Marenland en stichting Woonzorg Nederland) en in afstemming met HPAG.

Kamerbrief en Staatscourant Tegemoetkoming huurders


Persbericht de Delthe en SUWWoningstichting De Delthe en collega-corporatie Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) vinden dit een goed moment om te onderzoeken of beide woningcorporaties zelfstandig kunnen blijven voortbestaan of dat zij de samenwerking moeten zoeken. 

Persbericht de Delthe en SUW


Nieuwsbrief voorjaar 2020Via onderstaande link kunt u hier de nieuwsbrief van voorjaar 2020 downloaden. Hierin komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Nieuw beleidsplan SUW
 • Wat moet u doen als de stroom uitvalt in huis?
 • De viering van 100 jaar SUW
 • Wilt u de leefbaarheid van uw omgeving verbeteren?
 • Tijd voor de tuin!

Nieuwsbrief voorjaar 2020