Groningse woningcorporaties sluiten akkoord met NAM over waardedaling woningenTien Groningse woningcorporaties hebben een akkoord bereikt met NAM over de waardedaling van hun woningen. De corporaties en NAM zijn blij met het akkoord. Dit geeft duidelijkheid en investeringsmogelijkheden voor de corporaties, zodat huurders daar ook voordeel van hebben.

Waardedaling
Woningen waar aardbevingen voorkomen zijn minder waard geworden. Dit geldt voor koopwoningen, maar ook voor huurwoningen. De rechter heeft eerder geoordeeld dat hiervoor een vergoeding moet worden betaald door NAM. Met dit akkoord komt een einde aan de juridische procedure tegen NAM.

Vergoeding inzetten voor de doelen van de corporaties
De tien corporaties worden met een substantieel bedrag gecompenseerd voor de waardedaling door NAM. Zowel NAM als de corporaties zijn blij met het akkoord. ‘Hiermee komt een einde aan de onzekerheid en kunnen wij het beschikbare geld inzetten voor onze doelen, zoals het verduurzamen van woningen of het bouwen van extra woningen, zegt Matthieu van Olffen, directeur-bestuurder van Wierden en Borgen namens de corporaties. ‘Hiermee kunnen we extra bijdragen aan het oplossen van de problemen op de woningmarkt.’ Thijs Jurgens, manager aardbevingen NAM: ‘Dit biedt alle partijen de mogelijkheid om weer verder te gaan en hun plannen verder uit te voeren.’

Corporaties
De corporaties die het akkoord met NAM hebben gesloten zijn Woningstichting Wierden en Borgen, Woongroep Marenland, Woonstichting Groninger Huis, Woningstichting De Delthe, Stichting Uithuizer Woningbouw, Acantus, Lefier, Woonzorg Nederland, De Huismeesters en Patrimonium.


Rookmelder: op 1 juli moet er op iedere woonlaag van elk huis één zijn!Onze onderhoudsmedewerkers komen daarom bij u langs.

Per 1 juli 2022 is het in Nederland verplicht dat er op elke woonlaag van een huis – ook op de begane grond en bewoonbare zolders – een rookmelder aanwezig is. Dit geldt voor huur- en koopwoningen. De SUW heeft al in veel van haar woningen rookmelders geplaatst. Maar nog niet op alle woonlagen. Daarom gaan we kijken waar er nog rookmelders geplaatst moeten worden. Wie gaan dat doen? Onze onderhoudsmedewerkers!

Hoe gaat het in zijn werk?
Als onze onderhoudsmedewerkers toch al bij u zijn voor een afhandeling van een reparatieverzoek, controleren ze meteen of er nog rookmelders geplaatst moeten worden. Dat kunnen ze dan meteen doen.
Daarnaast werken ze ook op afspraak en per complex. Dan bellen ze bij u aan om te kijken of het u op dat moment past. Ze controleren dan of u rookmelders op alle woonlagen heeft. Zo niet, dan worden ze alsnog geplaatst. Heeft u geen tijd als ze aanbellen? Geen probleem, want dan maken ze een afspraak met u. Het plaatsen van een rookmelder is zó gebeurd en vergroot uw veiligheid!


Vacature huurdersvertegenwoordigerWij zoeken een

huurdersvertegenwoordiger binnen de Klachtencommissie voor Gezamenlijke Woningcorporaties in Groningen

Wie zijn wij?
Wij zijn 8 corporaties werkzaam in de gemeente en provincie Groningen. De Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties heeft als doel het belang van huurders te beschermen. De commissie is onafhankelijk.

Wat doet de Klachtencommissie van de Gezamenlijke Woningcorporaties in Groningen?
Het kan natuurlijk gebeuren dat je niet tevreden bent over de afhandeling van jouw klacht, of dat je er samen niet uitkomt. Je kunt dan een beroep doen op de Klachtencommissie. De commissie past hoor en wederhoor toe. Zij bemiddelt of brengt een advies uit aan de aangesloten corporatie. Zij kan hen naar aanleiding van de behandeling van een klacht een aanbeveling geven over het gevoerde of te voeren beleid. De leden van de Klachtencommissie volgen de beginselen uit de Aedes Governance-code:
Governancecode 2020: onze waarden en normen | Aedes

Wat wij van je vragen
Voor deze vacature zijn we op zoek naar iemand die een onafhankelijk*), onpartijdig en objectief oordeel kan vormen. Het is belangrijk dat je maatschappelijke ervaring hebt en maatschappelijk betrokken bent. Je stelt je in ieder geval voor een periode van vier jaren beschikbaar. Na het verstrijken van deze termijn ben je opnieuw benoembaar voor vier jaar. Je kan maximaal drie termijnen lid van de Klachtencommissie zijn.

Wij vragen je deel te nemen aan de vergaderingen/hoorzittingen. Deze vinden in de namiddag plaats met een doorloop naar het begin van de avond. Per vergadering zijn in ieder geval drie leden aanwezig, waaronder de voorzitter en ten minste één lid die is benoemd op voodracht van een huurdersorganisatie. Het aantal vergaderingen/hoorzittingen is afhankelijk van het aantal ontvangen klachten.

Ons aanbod
Wij bieden je de kans om je ervaring en kennis in te zetten met als doel de kwaliteit van dienstverlening bij woningcorporaties te bewaken vanuit het huurdersoogpunt. Per vergadering ontvang je voor je bijdrage een vacatievergoeding van € 391,80. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeeerd.

Kijk op de website van een van de aangesloten woningcorporaties en lees de brochure van de Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen voor meer informatie: Klachtencommissie – De Huismeesters
Of je kunt contact opnemen met Lindy Chmayssani, manager Wonen Stichting De Huismeesters. via telefoon 06 515 826 88.

Ben je enthousiast geworden? Is deze functie iets voor jou?
E-mail dan vóór 1 juli aanstaande je CV en motivatiebrief naar info@suwuithuizen.nl

*)
Een lid van de commissie mag niet in een zodanige relatie tot de corporaties staan of hebben gestaan dat hij niet geacht kan worden onafhankelijk te zijn. De criteria voor de gewenste onafhankelijkheid zijn dat het betrokken lid, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming niet is geweest:  
– lid van de interne toezichthouder van een van de aangesloten corporaties;
– lid van de directie of het bestuur van een van de aangesloten corporaties;
– werknemer van een van de aangesloten corporaties;
– bestuurslid van de huurdersorganisaties van een van de aangesloten verhuurders;
– belast is met, of mede uitvoering geeft aan het overheidstoezicht op de aangesloten corporaties;
– aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur van een zakelijke relatie van de aangesloten corporaties; 
– leden van het college van burgemeester en wethouders van gemeenten in de woningmarktregio van een corporatie als bedoeld in artikel 41 tot en met 41d van de Woningwet; 
– een persoon die een persoonlijke financiële vergoeding van de corporatie, huurdersorganisatie of bewonerscommissie ontvangt, anders dan de vergoeding in verband met het lidmaatschap van de Klachtencommissie.


Nieuwsbrief voorjaar 2022Via onderstaande link kunt u hier de nieuwsbrief van voorjaar 2022 downloaden. Hierin komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wie begeleiden de bewoners tijdens de versterkingsopgave?
 • Voorgenomen fusie SUW en De Delthe
 • Alex Jacobs, nieuwe medewerker bewonerszaken bij de SUW
 • Hoe verliep de versterkingsopgave tot nu toe?
 • Groot onderhoud, na-isolatie en nieuwbouw
 • De HOU zoekt nieuwe bestuursleden

Nieuwsbrief voorjaar 2022


Nieuwbouw tien aardbevingsbestendige woningen Uithuizen van startIn Uithuizen aan de Maarweg verrijzen in de komende maanden tien levensloop- en aardbevingsbestendige nieuwbouwwoningen. Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) geeft opdracht tot de tien moderne sociale huurwoningen. Op donderdag 14 april vierden omwonenden en betrokkenen de start van de bouw.

Onder het genot van een lekker kopje koffie of thee en Friese oranjekoek keken belangstellenden toe hoe het bouwbord werd onthuld door Wethouder Kristel Rutgers van gemeente Het Hogeland, Harry Oosting van Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) en Chris Olthuis van Bouwgroep Dijkstra Draisma. Een symbolische start van de nieuwbouw waarnaar is uitgekeken. Harry Oosting licht toe: “Door deze nieuwe woningen te bouwen voordat bestaande woningen gesloopt worden, krijgen veel huurders de mogelijkheid om direct naar een comfortabele, toekomstbestendige woning te verhuizen. De periode van onzekerheid wordt daardoor verkort en dat is erg prettig.” Juist om mogelijk te maken dat huurders, waarvan de woning wordt gesloopt, straks één keer kunnen verhuizen is de bouw van deze woningen vervroegd. Dat kon dankzij de goede samenwerking tussen SUW, Bouwgroep Dijkstra Draisma en de gemeente Het Hogeland.

Toekomstbestendige, duurzame woningen
Begin november ondertekenden directeur-bestuurders Harry Oosting van SUW en Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma de bouwteamovereenkomst voor de nieuwbouwplannen. Architectenbureau van Manen en Zwart maakte samen met SUW en Dijkstra Draisma het ontwerp van de woningen. Belangrijk hierbij is dat de woningen aardbevingsbestendig gebouwd worden, klaar voor de toekomst. Daarnaast krijgen de huizen op de begane grond ruimte voor een slaapkamer, zodat de woningen voor diverse doelgroepen geschikt zijn. De woningen zijn gasloos en wekken doormiddel van zonnepanelen zelf energie op. Vanwege de goede isolatie is er beperkte warmte nodig wat door een warmtepomp wordt geleverd. Deze zit geïntegreerd in de dakconstructie. De goede isolatie en opwek van stroom door PV panelen zorgt dat er nog maar beperkte energie van buitenaf nodig is.

Ontwerp
De woningen zijn één laag met een kap en hebben op twee plekken een hoogteaccent gekregen waarmee we aansluiten op de hogere woningen aan de noordzijde. De opbouwen zorgen bij deze woningen voor extra ruimte op de verdieping. Architect Foppe Hoekstra van Van Manen en Zwart: “Het ontwerp is afgestemd op de bestaande naoorlogse woningen in de wijk. Kenmerkend van de architectuur in deze tijd zijn de warm-oranje stenen van Groningse klei en een gevelindeling met vooral aan de voorzijde ramen die als “gaten” over de gevel zijn verdeeld.” Bijzonder was het patroon van metselstenen dat we op een aantal kopgevels aantroffen in de buurt. In het nieuwe ontwerp worden deze elementen gecombineerd en vinden we de metselaccenten nu ook op de voorgevel en zorgen de ramen in de kopgevels dat deze niet langer gesloten en anoniem zijn. De ramen zetten we aan met frisse witte kaders waardoor de woningen een modern beeld krijgen.

Samenwerking
Bouwgroep Dijkstra Draisma, met vestigingen in Bolsward, Dokkum en Groningen, is een innovatief bouwbedrijf met een breed aanbod in zorg, onderwijs, recreatie, kantoren en woningbouw. Het bedrijf heeft ruim 115 jaar ervaring en is actief betrokken bij de versterkings- en nieuwbouwopgave in het Groninger aardbevingsgebied. Ontwikkelaar Chris Olthuis is trots op de nieuwe samenwerking met SUW: “De corporatie staat voor een enorme opgave. We zijn blij dat we ook in Uithuizen kunnen bijdragen aan een veilige en toekomstbestendige leefomgeving.”

Planning
Begin 2022 is de omgevingsvergunning voor de bouw verleend, de bouwactiviteiten zijn inmiddels opgestart De nieuwe woningen worden naar verwachting eind 2022 opgeleverd.


Samenwerkingsverband Kr8-corporatiesDertig procent van de te versterken woningen in het aardbevingsgebied is bezit van corporaties. Daarom bundelen de acht woningcorporaties in het aardbevingsgebied hun Kr8en op het gebied van de versterkingsopgave, schade-afhandeling, waardedaling en portefeuillestrategie. De Kr8-corporaties werken aan veilige, betaalbare en duurzame woningen voor huurders. Samen streven we naar een eenduidige aanpak en eerlijke compensatie voor huurders. Om Groningen en onze huurders weer perspectief te bieden voor de toekomst.

De acht woningcorporaties in het aardbevingsgebied werken samen in de Kr8 aan veiligheid, duidelijkheid en eenduidigheid voor haar huurders. Naast SUW gaat het om Acantus, De Delthe, Groninger Huis, Lefier, Wierden en Borgen, Woongroep Marenland en Woonzorg NL. Dit doen we samen met het Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (HPAG).

Kr8en bundelen
Vanuit samenwerking kunnen we meer voor de huurders betekenen. En meer voor het gebied. In de Kr8 bundelen we kennis, ervaring en onderzoek om aan te sluiten bij wat huurders nodig hebben. Verder werken we nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de gemeenten Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Midden-Groningen en Oldambt.

Resultaten 2021
De samenwerking tussen de Kr8-corporaties krijgt steeds meer vorm en resultaat. In deze infographic staan de belangrijkste resultaten die we in 2021 behaalden op een rij. Deze cijfers zijn afkomstig van de corporaties en de peildatum is 31 december 2021.

Gelijke vergoedingen bij versterking
Huurders en particuliere woningeigenaren in het aardbevingsgebied moeten in dezelfde gevallen hetzelfde behandeld worden. Dat betekent: eenzelfde vergoeding krijgen van de overheid als zij bijvoorbeeld tijdelijk moeten verhuizen. Het valt niet uit te leggen als een particuliere eigenaar dan een hogere vergoeding krijgt van het Rijk dan een huurder. De Kr8-corporaties hebben zich er eind 2020 met succes voor ingespannen om die vergoedingen gelijk te trekken. Huurders krijgen nu, net als particuliere woningeigenaren kosten zoals gas, water en internet vergoed.


Iedereen kan energie besparen, dat is ‘zo simpel als wat’Met de campagne ‘Zo simpel als wat’ gaan de provincie, gemeenten en woningcorporaties in Groningen inwoners informeren hoe eenvoudig ze energie en daarmee geld kunnen besparen. Iedereen kan van enkele tientjes tot 300 euro per jaar besparen. Op Zosimpelalswat.nl zien inwoners hoe ze dat kunnen doen.

Besparen is makkelijk
Wethouder Duurzaamheid van de gemeente Groningen Philip Broeksma: “Er zijn veel inwoners met een hoge energierekening en die wordt met de huidige energieprijzen alleen maar hoger. Minder energie gebruiken helpt. Daarom hebben we samen deze campagne ontwikkeld. Hiermee laten we zien dat je echt heel simpel een behoorlijk bedrag kunt besparen. Dat is goed voor de portemonnee, het comfort in huis én het klimaat.”

Sije Holwerda, bestuurder bij De Huismeesters en voorzitter van de 13 samenwerkende woningcorporaties in Groningen: “Alle Groninger woningcorporaties zijn op verschillende plekken druk bezig met het vernieuwen en verduurzamen van de woningen, en het tempo wordt steeds meer opgevoerd. Zo wordt er HR++ glas geplaatst, muren worden geïsoleerd, zonnepanelen op het dak gelegd en steeds meer woningen zijn van het aardgas af. Huurders kunnen zelf ook veel doen. De Zosimpelalswat-tips zijn eenvoudig, kosten vaak niets of heel weinig. Het is vooral een kwestie van doen. En het levert veel op: geld én wooncomfort.”

Doe eens romantisch, doe de gordijnen dicht!
Last van winderigheid? Plaats tochtstrips! En: Hou je klep dicht? Plaats een brievenbusborstel! zijn twee van de campagne-uitingen die Groningers moeten verleiden om direct actie te ondernemen of naar de website Zosimpelalswat.nl te gaan. Een website vol bespaartips en hulp om dit ook daadwerkelijk te realiseren. De boodschap is te horen op Radio Noord en OOG Radio, te zien op posters in de hele provincie en komt online voorbij, bijvoorbeeld via Facebook. 

Veel tips kosten niks of heel weinig

Heel veel tips kosten niks, het zit vooral in ‘doen’. De deur dicht doen, geen bank voor de verwarming en korter douchen bijvoorbeeld. Voor andere tips kost het je eenmalig een kleine investering. Een tochtstrip, led lamp of kit bijvoorbeeld. Op de site zijn video’s verzameld die stap voor stap uitleggen hoe alles precies kan. Daarnaast bieden gemeenten, energieloketten en woningcorporaties hulp bij besparen, denk aan gratis energiecoaches. Zo’n coach komt bij de mensen thuis en wijst ze op alle besparingen.

Zosimpelalswat.nl


Groningse woningcorporaties lopen mee in fakkelmanifestatieSamen met de andere twaalf woningcorporaties in de provincie Groningen loopt SUW mee met de fakkelmanifestatie die door het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging (GBB) wordt georganiseerd. De manifestatie vindt zaterdag 15 januari om 20.00 uur plaats op de Vismarkt in Groningen.  

De woningcorporaties lopen mee omdat onze huurders en medewerkers dagelijks de gevolgen van de gaswinning ervaren. Wij zien en voelen de grote impact. Groningen heeft veiligheid, rechtvaardigheid, duidelijkheid en tempo nodig. Daarom steunen wij de manifestatie en lopen wij mee.


Nieuwsbrief de versterkingsopgaveVia onderstaande link kunt u hier de nieuwsbrief de versterkingsopgave downloaden. Hierin komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Informatieavond over de versterkingsopgave
 • Organisaties: samen een gebied aanpakken
 • Harma en Peter van Dam gaan verhuizen
 • Planning sloop-nieuwbouw SUW
 • Kim Baarveld, bewonersconsulent, begeleidt huurders
 • Myléne Piek, één van de aardbevingscoaches in Uithuizen
 • Fase 1A van de versterkingsopgave: Wilgenbos

Nieuwsbrief de versterkingsopgave


Nieuwsbrief november 2021Via onderstaande link kunt u hier de nieuwsbrief van november 2021 downloaden. Hierin komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Minister Ollongren op bezoek in het aardbevingsgebied
 • De Delthe en SUW praten verder
 • Huurders Organisatie Uithuizen organiseert bewonersavonden
 • Energie besparen, hoe kunt u dat doen?
 • Hoe oordelen huurders over de SUW in de eerste helft van 2021?
 • Huurders in het aardbevingsgebied kregen 750 euro

Nieuwsbrief november 2021